Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Hoe sit it mei myn privacy?

De app wikselt net neier útkeazen koades mei oare telefoans út. Yn dy koades steane gjin persoansgegevens of lokaasjegegevens fan dy. De app wit dus net wa’tsto bist en ek net wêr’tsto bist.

Ek ast it koroanafirus krigest en dat fia de app meldst, is dat net oan dyn namme of kontaktgegevens te keppeljen. Boppedat brûkst de app alhiel frijwillich.