Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wannear krij ik in melding?

Do krigest in warskôging neidat:

It kin ek wêze datst in warskôging krigest neidat:

CoronaMelder wit net wa’t de minsken binne dy’tst trefst en ek net wêr’t dat is. Do wiest bygelyks:

Ferskate koarte kontaktmominten op ien dei, bygelyks op wurk en letter yn de winkel, kinne optelle oant 15 minuten en dus in melding. Mar fytste der immen foarby? Dan krigest gjin melding: jimme wiene mar koart byinoar yn ’e buert.