Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wat moat ik dwaan as ik in melding krij?

Ast in melding krigest, hast tichteby immen west dy’t letter koroana bliek te hawwen. Reitsje dan net yn panyk: it is net wis datsto dan ek koroana hast. Do hast ekstra kâns rûn op besmetting: mooglik hast koroana.

As út in melding yn de CoronaMelder-app bliken docht datst yn de buert west hast fan in besmette persoan, dan kinst dy daliks teste litte, ek ast (noch) gjin klachten hast. Alle ynformaasje dêroer stiet yn de tekst fan de melding.

Belje 0800-1202 of gean nei coronatest.nl om fergees in koroanatest oan te freegjen.