CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wat moat ik dwaan as ik in melding krij?

Ast in melding krigest, dan hast ticht by immen west dy’t letter koroana bliek te hawwen. Reitsje net yn panyk: it is net wis datsto dan ek koroana hast. Do hast ekstra kâns rûn op besmetting: mooglik hast koroana.

Bliuw dêrom thús oant 10 dagen nei de datum fan kontakt mei in besmet persoan. Dêr komst mei tefoaren datst ek oaren besmetst.

Hast klachten, binnen 10 dagen of dêrnei? Belje 0800-1202 of gean nei coronatest.nl om fergees in koroanatest oan te freegjen.