CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Hoe helpt de app tsjin koroana?

Noch foardatst dy siik fielst, kinst koroana oan in oar trochjaan. Hoe flugger bekend is oft immen koroana hat, hoe better besmettings tefoaren kommen wurde kinne. CoronaMelder helpt dêrby.