Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wat regelet de wet oer de app?

Yn ‘e Appwet is fêstlein dat net ien in oar ferplichtsje kin om de app del te heljen of te brûken. Net ien mei dêrop oanstean: gjin wurkjouwer, útgensgelegenheid, famyljelid, kunde of freon. Do bist folslein frij om te kiezen oftst dyn KoroanaMelder delhelje en brûke wolst.

Wolst de wet neilêze? Dat kin. De wet hjit Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (Tydlike Wet notifikaasje-applikaasje covid-19).