Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Kin ik wol in bûtenlânske koroananotifikaasje-app delhelje wannear't ik yn in bûtenlân bin dêr't dy app noch wol operasjoneel is?

Dat kin. Do krigest dan in melding wannear’tst yn ‘e buert west hast fan immen dy’t mei koroana besmet is. It is net mooglik om sels in melding te stjoeren op grûn fan in yn Nederlân ôfnommen positive test.