Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Hâlde oare lannen ek op mei KoroanaMelder?

Nee, dat ferskilt fan lân ta lân. Sa is de app yn Dútslân en It Belzelân op dit stuit noch aktyf. Yn Switserlân is de app tydlik stopset.