Taal: Frysk
CoronaMelder
Logo CoronaMelder app

Wurket KoroanaMelder noch mei koroana-apps út oare lannen?

Fan 22 april 2022 ôf wurdt de app tydlik stopset. De app wurket dan foarearst net mear. Fan dan ôf krigest sadwaande ek gjin notifikaasjes mear fan apps út oare lannen en wikselest ek gjin koades mear út mei koroana-apps út oare lannen.